Curs d’Oficial de Paleta en Bioconstrucció (10a Edició)

· Del 3 de març al 16 de juny de 2023 ·

 

La millor forma d’entrar en la bioconstrucció!

Aquest curs, pretén donar a conèixer l’ofici de paleta orientada a la bioconstrucció. Tot ensenyant les eines, els materials i les tècniques més habituals per a esdevenir una construcció amb bons criteris constructius i amb el major respecte al medi que ens envolta.

Sobre el curs:

“L’ofici de paleta o maçoneria és l’art de construir edificis o altres obres mitjançant peces de materials naturals o manufacturats, com les pedres o els maons, lligats generalment amb l’ajuda de morters de calç, d’argila, de guix, de ciment o algun altre lligant.”
Davant d’aquesta definició, i recolzant-nos en la tecnologia actual, podem arribar a fer servir tot tipus de materials, tècniques i sistemes constructius diferents, dins d’una obra de construcció.

En l’organigrama per a construir una edificació, la funció del paleta, esdevé principal e imprescindible, ja que sense aquesta figura pocs edificis es realitzarien amb èxit. Tradicionalment, aquest ofici ha esdevingut un dels pilars més importants en la construcció catalana. Aquest, ha creat càtedra al nostre territori i alhora, l’ofici s’ha anat adequant i consolidant fins als nostres temps.

Tota la informació

Objectius generals del curs

La formació és eminentment pràctica, per complir el principal objectiu, que és que l’alumne sigui capaç d’aplicar les diferents tècniques del ram de paleta en bioconstrucció i construcció tradicional.

Recordar coneixements bàsics de matemàtiques i geometria. Interpretació de plànols i replanteig a l’obra. Conèixer i identificar les eines, útils, maquinària i materials bàsics utilitzats en el ram de paleta. Conèixer els materials auxiliars: àrids, calç, guixos, aigua i ciments. Aprendre en l’elaboració, ús i tipus de morters i formigons. Saber en què consisteix un moviment de terres. Comprendre la importància de les fonamentacions en les edificacions i reconèixer els tipus més comuns. Reconèixer i aprendre a executar els diferents tipus de fàbriques de maó i obra vista. Saber aixecar i consolidar murs de contenció. Distingir els tipus de forjats i els seus usos més habituals. Conèixer altres oficis que intervenen en el muntatge d’un forjat. Aprendre la funció, elements i tipus de cobertes. Participar en l’execució dels pendents per a cobertes. Conèixer els materials tradicionals més apropiats per a la seva utilització de divisions interiors. Aprendre a executar divisions interiors amb materials tradicionals i prefabricats. Conèixer els diferents tipus d’acabats exteriors i la seva posada en obra. Saber els tipus d’acabats interiors i la seva aplicació. Aprendre l’ús, els elements i els materials que componen la xarxa de sanejament i de depuració d’aigües. Identificar les ajudes a altres industrials com: lampistes, electricistes i fusters, etc… i la manera d’execució. Introduir i assimilar els coneixements de prevenció de riscos. Distingir les mesures de seguretat individuals i col·lectives.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

Del 3 de març al 16 de juny de 2023. (120h)

Març: Divendres (3, 10, 17, 24 i 31).
Abril: Divendres (14, 21, 28).
Maig: Dijous (4 i 11) i Divendres (19 i 26).
Juny: Divendres (2, 9 i 16).

Programa

Mòdul 1: L’ofici de paleta. Introducció Agents que intervenen. Referents històrics. El procés constructiu i l’ofici. Referents matemàtics. Referents geomètrics. Interpretació de plànols. Replanteig d’obra. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics. Permacultura: Sistema holístic.
Mòdul 2: Eines, útils i maquinària. Antecedents. Classificació. Traçat, implantació, mesurament i control. Excavació i/o preparació del terreny. Preparació de barreges, transport i mesura de capacitat. Per a l’execució de l’obra. Altres utensilis. Utensilis de sustentació. Maquinària. Maquinària específica. Manteniment i conservació de les eines. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 3: Materials principals. Materials principals. Pedra. Terra. Estabilitzadors. Argila cuita. Fusta. Fibres naturals, palla, canya i bambú. Metalls. Vidre. Plàstics. Residus. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 4: Materials auxiliars o compostos. Materials auxiliars. Àrids, aigua i conglomerants. Argila. Guix. Calç. Ciments naturals, pòrtland, blanc, ràpid i mixt. Morters. Formigons. Coles i màstics. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 5: Moviments de terra i fonamentacions. Introducció. Preparació del terreny. Moviment de terres. Fonamentacions. Replanteig. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 6: Murs de contenció. Concepte. Tipus de murs. De pedra i de formigó armat. Posta en obra. Detalls constructius. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 7: Murs i elements estructurals. Conceptes. Tipus de murs i diferents aparells. Bigues i pilars Arcs, voltes i cúpules. Posada en obra. Replanteig, plomada i alineacions. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 8: Forjats. Concepte. Funcions d’un forjat. Tipus de forjats segons els materials. Tipus de forjats segons el seu disseny. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 9: Cobertes. Concepte. Tipus de cobertes segons la pendent. Funcions dels components de la coberta. Cobertes inclinades: elements i formes bàsiques, classificació segons l’estructura, materials de cobertura. Cobertes planes: tipus de cobertes segons l’acabat. Aïllaments tèrmics. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 10: Divisions interiors. Concepte. Tipus de divisions interiors. Divisions de maons i plaques. Divisions lleugeres. Divisions amb entramats. Falsos sostres. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 11: Revestiments interiors i exteriors. Concepte. Tipus de revestiments: materials i acabats. Morters, aplacats, enrajolats i pintures. Propietats i característiques dels diferents revestiments. Revestiments naturals; la calç i l’argila. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 12: Sanejament i depuració d’aigües. Concepte. Condicionants de la instal·lació. Tipus de sanejament segons cota d’escomesa. Tipus de sanejament segons tipus de recollida d’aigües. Sistemes de captació, emmagatzematge, depuració i aprofitament d’aigües. Elements de la xarxa de sanejament. Sistemes naturals de tractament d’aigües residuals. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 13: Calefacció i refrigeració. Concepte. Captació passiva, captació activa i estalvi energètic. Hivernacles, murs radiants i murs Trombe. Refrigeració natural i tubs canadencs. Energies renovables. Estufes de massa tèrmica. Eficiència i gestió energètica. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 14: Treballs complementaris. Ajuda els diferents industrials. Obertura de regates. Encastament de quadros i caixes d’instal·lacions. Col·locació de marcs i/o pre-marcs de finestres i/o portes. Col·locació d’ampits. Acabat de soleres. Replanteig i execució d’escales. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 15: Prevenció de riscos laborals. Conceptes generals. Llei de prevenció de riscos laborals. La tècnica de la seguretat. Riscos més comuns. Normes i mesures preventives. Mesures de seguretat. L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i els Plans de Seguretat i Salut a l’obra. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.

Visites d’obra. Visita guiada a obres o centres d’interès amb criteris sostenibles.

Pràctiques i Recerca: Proposta de pràctiques i recerca en empreses, entitats o particulars. Possibilitat de col·laboració amb projectes reals de voluntariat i/o acció social amb criteris de Bioconstrucció i Sostenibilitat.

Formadors

Rafael Medina, oficial 1r del ram de paleta, formador en construcció i membre fundador d’Extrem.
Joan Quer, oficial 1r del ram de paleta i constructor d’ofici.
Marc Binefa, arquitecte a Espai O-ken i membre actiu d’Orígens, escola taller de bioconstrucció.
Alba Pawlowsky, arquitecta experta en construcció amb Terra i membre formadora d’etcéterra, hortotal i pawlowskyarchitecture.com.
Roger Solé, constructor amb pedra seca, cistellaire i membre fundador de La Feixa Pedra Seca.
Arnau Riba i Giner, autodidacta, emprenedor i fundador de Permacultura.cat.
Bàrbara Homs, treballs amb fibres i entramats vegetals, directora en lleure, educadora, dinamitzadora i integrant d’Entramaliades.
Martí Ferrer, arquitecte expert en construcció amb canya i bambú, col·laborador de Col·lectiu Volta i Orígens.
Xavi Ventura, educador social, membre formador d’Orígens.
Addaia Aragay, Fustera i ambientòloga.
Laura Halminen, enginyera ambiental i fundadora de Saneseco, consultoria dedicada al foment dels vàters secs.
Jaume Domingo, biòleg, cooperativista, mestre en energies renovables i expert en energia solar.
Raimon Riera, aparellador, consultor i membre fundador d’Orígens, escola-taller de bioconstrucció.
Ricard Balagué, enginyer mecànic i membre actiu d’Orígens, escola taller de bioconstrucció.
Ferran Bergonyó, aparellador i membre fundador d’Orígens, escola-taller de bioconstrucció.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 12 a 16 persones.

Professionals i estudiants de la construcció, arquitectes, aparelladors, dissenyadors, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges i el seu entorn. Tot i el perfil dels alumnes, el nivell que aplicarem al curs serà l’exigit per a un manobre de la bioconstrucció.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual), eines bàsiques del ram de paleta (gaveta, paleta, cubells…), mescladora, mola. Maons ceràmics i refractaris, argila, sorra, palla, aïllaments tèrmics, diversos morters, conductes i altres útils per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  1.400€
Preu descompte alumne Escola Orígens*:  1.120€

*Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 3 de febrer de 2023, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del curs.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu. (L’escola no disposa de TPV).
* El descompte alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del tast de Bioconstrucció.
* Els descomptes no són acumulables.

* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, comportarà la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Descàrregues

[addtoany]

Inscriu-te al curs!

[everest_form id=”4063″]

Uneix-te a la llista d'espera Us informarem quan obrim el nostre proper curs