Taller de Silvicultura i Encaixos Estructurals de Fusta (9a Edició)

· Del 22 al 25 d’abril de 2021 ·

Coneix la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabar amb l’obtenció de llates, bigues o cabirons per a la construcció.

Sobre el taller

En relació amb la bioconstrucció i la construcció tradicional, la fusta és un dels materials més antics, juntament amb la pedra, la terra i altres materials vegetals, utilitzat en la construcció. A més s’ha mantingut fins al dia d’avui com el més versàtil i, en termes de comoditat interior i aspectes de salut, el material més acceptable.

La silvicultura és la ciència que estudia la gestió dels boscos. És a dir, en l’aplicació de la silvicultura es creen i es conserven boscos i també qualsevol altre massa forestal amb l’objectiu d’obtenir un aprofitament continu, de la utilitat més gran possible i tenint especial cura en la seva regeneració.

Les característiques de la fusta són tan riques que és molt difícil reemplaçar-la per altres materials que aportin tots els seus beneficis. És un dels materials primordials en la construcció sostenible i per aquest motiu dissenyar programes continus de reforestació requereix esforç i dedicació. Només d’aquesta forma obtindrem fusta d’un arbre que contribueix a la captació de CO₂.

Un cop disposem de fusta llesta per treballar-la, apareixen els encaixos de fusta.

Els encaixos de fusta s’utilitzen des de l’antiguitat en qualsevol construcció en fusta, des d’una casa fins a un moble o un vaixell, amb la finalitat d’unir diferents peces de fusta i crear unions sòlides i estables. Existeixen molts tipus d’unions en fusta, des de les més senzilles o de tipus obert fins a les més complexes, utilitzades per fusters tradicionals d’arreu del món. L’elecció de l’encaix a realitzar dependrà del tipus de fusta, de la geometria i les dimensions de les parts a unir, de la resistència que volem obtenir de la unió, i també de l’aparença final que obtindrem.

Per una altra banda els encaixos de fusta són imprescindibles en les estructures de fusta tradicionals, ja que són els que asseguren una unió amb la robustesa i la resistència necessàries sense la necessitat de fer servir claus ni cargols d’acer per a la realització de les unions i els assemblatges.

En aquest taller coneixerem el procés de gestió i aprofitament forestal passant per l’extracció, el transport, el conformat i l’assecatge de la fusta per a un posterior ús en la construcció. Aprendrem a talar un arbre degudament i com procedir posteriorment per retirar l’escorça i transportar-lo al lloc d’assecatge.

Aprendrem com utilitzar i les eines amb les quals treballen tant llenyataires com fusters i com esmolar-les i cuidar-les. També treballarem els tipus d’unions de fusta més utilitzats al llarg de la història, que tornen a tenir molt protagonisme en la rehabilitació i l’arquitectura actual.

Es duran a terme diverses dinàmiques per identificar i decidir la millor solució estructural per forjats i cobertes segons el tipus de fusta i la geometria de l’espai. Analitzarem la geometria de diferents encavallades i construirem entre tots uns pòrtics i unes encavallades a escala 1:3, realitzant els encaixos pertinents per unir totes les parts que conformen aquests dos elements estructurals bàsics de la construcció. També treballarem amb fusta massissa de castanyer realitzant encaixos a escala real amb el que aprendrem a treballar amb fusta irregular creant estructures sòlides i segures mitjançant eines manuals.

Tota la informació

Objectius generals del curs

Donar a conèixer la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabar amb l’obtenció de diferents elements necessaris per a la construcció.
Conèixer els tipus d’encaixos de fusta més habituals i saber aplicar-los en funció dels requisits de l’estructura.
Aprendre a treballar amb la fusta estructural, tot aprenent conceptes essencials de disseny i de muntatge.
Saber organitzar-se els treballs de fusteria amb la bona elecció dels espais i la cura de les eines disponibles.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica obert als participants.

Dates

Del 22 al 25 d’abril de 2021

Programa

Teoria: Silvicultura; arbres dominants, arbres dominats, espècies autòctones, relació entre les diferents espècies vegetals. Plans de gestió i aprofitament del bosc. Recursos naturals. La fusta local per a la construcció. Eines de l’ofici de fuster. Introducció a la fusteria d’armar. Tipus d’encaixos utilitzats i particularitats de la fusta. Unions, entroncaments i acoblaments. Mètodes i eines de disseny estructural i marc normatiu. Tipologies de forjats i cobertes i criteris per a un bon disseny. Mètodes de traçat.

Pràctica: Estudi i observació dels recursos forestals. Criteris d’elecció de la matèria primera. Tècniques de treball previ: desbrossar i preparar entorn. Tallar arbres: tècniques de tall bàsiques. Procés de selecció i extracció. Transport i manipulació, enginys i útils. Serrar la fusta: tècniques per a optimitzar-ne la qualitat i l’aprofitament. Conformat de la fusta. Assecat: tècniques de disposició i protecció de la fusta. Procés constructiu. Realització de diversos sistemes estructurals a partir d’encaixos de fusta. Unions i assemblatges. Pòrtics com a elements modulars. Unions de nusos estructurals. Muntatge d’estructures amb fusta massissa.

Dijous 22
08:00 – 08:30 h. ARRIBADA
08:30 – 09:30 h. BENVINGUDA. Presentacions, informació pràctica, programa i objectius. Equip Orígens
09:30 – 14:00 h. SORTIDA A BOSC: DINÀMICA PRÀCTICA: Recorregut orogràfic i botànic. Reconeixement d’espècies i comportament amb el seu entorn. Plagues, associacions, fusta apta, bosc privat, bosc públic, selecció, afavoriment del bosc a través de l’arbre. Gestió i aprofitament dels recursos forestals. Pràctica de silvicultura amb eines manuals: selecció d’arbre segons propòsit i necessitat, treballs preparatius i pràctica d’abatiment. Andreu Modeas ARBOREAL
14:00 – 15:00 h. Dinar.
15:00 – 19:00 h. DINÀMICA PRÀCTICA: Desbrancat i despuntat. Desembosc amb cordes i politges. Demostració d’especejaments: trossejat, escairat i tall tant per llenya com estructura. Andreu Modeas ARBOREAL

Divendres 23
09:00 – 13:00 h. DINÀMICA PRÀCTICA: Encaixos estructurals de fusta. Reconeixement de les eines manuals bàsiques per a la realització d’encaixos. Procés de realització d’un encaix (elecció encaix, observació de la fusta, marcatge, tallar, buidar…). Treballs amb fusta de petit i gran format. Treball individual. Tècniques d’esmolat de les eines de tall: discos, pedres, manteniment i protecció de les eines de tall. Max Rutgers MAX MADERA.
13:00 – 15:00 h. Dinar
15:00 – 17:30 h. DINÀMICA PRÀCTICA: Construcció d’un pòrtic i una encavallada de monjo o pendeló amb fusta escairada a escala 1:3. Geometria de les estructures, unions i acoblaments. Treball en equip. Max Rutgers. MAX MADERA
17:30 – 19:00 h. TEÒRICA: Els mestres fusters d’estructures: tradició, evolució i actualitat d’un ofici. Max Rutgers. MAX MADERA

Dissabte 24
09:00 – 10:00 h. DINÀMICA PRÀCTICA: Reconeixement de les eines mecàniques, útils i maquinària per a encaixos estructurals i la creació de claus de fusta. Pau Nieto FUSTAECO
10:00 – 13:00 h. DINÀMICA PRÀCTICA: Construcció d’un porxo per emmagatzemar llenya amb fusta de castanyer de secció regular i encaixos tradicionals per pilars, bigues i tornapuntes. Treball en equip. Pau Nieto FUSTAECO
13:00 -15:00 h. Dinar
15:00 – 17:30 h. DINÀMICA PRÀCTICA: Continuació de la pràctica constructiva d’un porxo. Treball en equip. Pau Nieto FUSTAECO
17:30 – 19:00 h. TEÒRICA: L’ús de la fusta local en la Construcció. Recurs natural, opcions constructives i fusta estructural. Ferran Bergonyó ORÍGENS

Diumenge 25
09:00 – 13:00 h. DINÀMICA PRÀCTICA: Continuació de la pràctica d’encaixos: tancament, muntatge del porxo i col·locació definitiva dels claus de fusta. Pau Nieto FUSTAECO
13:00 – 14:00 h. TEÒRICA: L’explotació forestal del castanyer per a una construcció amb fusta massissa. Una experiència del treball artesà al Montseny. Pau Nieto FUSTAECO
14:00 – 15:00 h. Dinar.
15:00 – 16:00 h: CLOENDA. Cloenda del taller i darreres informacions: digitalització d’apunts, recull fotogràfic, avaluacions del curs i entrega de Certificat d’Aprofitament.

Formadors

Andreu Modeas, fuster, silvicultor i membre fundador d’ARBOREAL.
Max Rutgers,fuster d’estructures, maître Compagnon du Devoir, declarats patrimoni immaterial de la humanitat per l’ús i la recuperació de tècniques tradicionals al voltant d’Europa. Membre fundador de MAX MADERA.
Pau Nieto, dissenyador i constructor estructures de fusta massissa de km 0 amb el sistema timber framing. Gestor integral finca El Polell al massís del Montseny. Fundador de FUSTAECO.
Ferran Bergonyó, aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.

Amb la col·laboració i participació de: FUSTES JORDI MALLARACH S.A., GREMI DE LA FUSTA I MOBLE i de l’Equip de talleristes i formadors d’ORÍGENS, Escola Taller de Bioconstrucció

Participants

De 10 a 12 persones.
Persones interessades en l’ofici de la fusta a escala pràctica i tècnica. Tothom interessat a conèixer les tasques més importants de l’extracció, preparat i conformat de la fusta per a estructures.
Estudiants, fusters i professionals de la construcció.

Material proporcionat per l'alumne
Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Maceta i formó (recomanable).
Paper i llapis.
Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall i de conformat de la fusta per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  350€
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 280€

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 15 de març de 2021, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
* Els descomptes per Estudiant es dirigeixen exclusivament als alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i d’Estudis de Grau Universitari. Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar el pagament de la matrícula o document que evidenciï aquesta condició.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del tast de Bioconstrucció.
* Els descomptes no són acumulables.

* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* En el cas que per les restriccions que comporta la situació sanitària de pandèmia Covid-19, el curs no es pogués dur a terme en el calendari previst, es reintegraran els pagaments efectuats.
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, comportarà la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Amb la col·laboració:

Descarregues:

Inscriu-te al curs!