Taller de Silvicultura i Encaixos Estructurals de Fusta (8a Edició)

ATENCIÓ!!!

PLACES EXHAURIDES!!

· Del 4 al 7 de febrer de 2021 ·

Coneix la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabar amb l’obtenció de llates, bigues o cabirons per a la construcció.

Sobre el taller

Amb relació a la bioconstrucció i la construcció tradicional, la fusta és un dels materials més antics, juntament amb la pedra, la terra i altres materials vegetals. A més s’ha mantingut fins avui com el més versàtil i, en termes de comoditat interior i aspectes de salut, el material més acceptable.

És un material versàtil per molts usos i en espais interiors contribueix a crear ambients còmodes i agradables.

La silvicultura consisteix a tenir cura dels boscos, turons o muntanyes i també és la ciència que estudia aquest cultiu. És a dir, estudia les tècniques que s’apliquen a les masses forestals per obtenir-ne una producció contínua i sostenible de béns i serveis demandats per la societat. La silvicultura es regeix per dos principis bàsics: la persistència i millora de la massa forestal i el seu ús múltiple.

Les característiques de la fusta són tan riques que en molts casos és difícil reemplaçar-la per altres materials. És un dels materials primordials en la construcció sostenible i per aquest motiu dissenyar programes continus de reforestació requereix esforç i dedicació. Només d’aquesta forma obtindrem fusta d’un arbre que contribueix a la captació de CO₂.

Un cop disposem de fusta llesta per treballar-la, apareixen els encaixos de fusta. Els encaixos són imprescindibles per construir des d’una casa fins a un moble; són el que permeten unir diferents peces per obtenir un producte sòlid i estable.

En el cas de les estructures de fusta tradicionals asseguren la robustesa, la resistència i la unió d’aquestes.

Existeixen molts tipus d’unions en fusta, des de les més senzilles o de tipus obert fins a les més complexes, utilitzades per fusters tradicionals d’arreu del món. En funció de la forma de l’encaix i del tipus de fusta, s’aconseguirà una major o menor resistència a la càrrega i moviments que l’estructura ha de suportar.

En aquest taller coneixerem el procés de gestió i aprofitament forestal passant per l’extracció, el transport, el conformat i l’assecatge de la fusta per a un posterior ús en la construcció.

Aprendrem a talar un arbre degudament i com procedir posteriorment per retirar l’escorça i transportar-lo al lloc d’assecatge. Aprendrem com utilitzar les eines amb les quals treballen tant llenyataires com fusters i com esmolar-les i cuidar-les.

També treballarem els tipus d’unions de fusta més utilitzats al llarg de la història, que tornen a tenir molt protagonisme en la rehabilitació i l’arquitectura actual.

Es duran a terme diverses dinàmiques per identificar i decidir la millor solució estructural per forjats i cobertes segons el tipus de fusta i la geometria de l’espai.

Analitzarem diferents encavallades i realitzarem les seves diferents unions mitjançant la construcció de pòrtics i encavallades a escala 1:3.

Tota la informació

Objectius generals del curs

Donar a conèixer la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabar amb l’obtenció de diferents elements necessaris per a la construcció.
Conèixer els tipus d’encaixos de fusta més habituals i saber aplicar-los en funció dels requisits de l’estructura.
Aprendre a treballar amb la fusta estructural, tot aprenent conceptes essencials de disseny i de muntatge.
Saber organitzar-se els treballs de fusteria amb la bona elecció dels espais i la cura de les eines disponibles.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica obert als participants.

Dates

Del 4 al 7 de febrer de 2021

Programa

Teoria: Silvicultura; arbres dominants, arbres dominats, espècies autòctones, relació entre les diferents espècies vegetals. Plans de gestió i aprofitament del bosc. Recursos naturals. La fusta local per a la construcció. Tipus d’encaixos utilitzats i particularitats de la fusta. Mètodes i eines de disseny estructural i marc normatiu. Introducció a la fusteria d’armar. Tipologies de forjats i cobertes i criteris per a un bon disseny. Mètodes de traçat. Unions, entroncaments i acoblaments. Eines de l’ofici de fuster.

Pràctica: Estudi i observació dels recursos forestals. Elecció de la matèria prima. Desbrossar; tècniques de treball. Tallar arbres; tècniques de tall bàsiques. Procés de selecció i extracció. Transport i manipulació; enginys i útils. Serrar la fusta: tècniques per a optimitzar-ne la qualitat i l’aprofitament. Conformat de la fusta. Assecat; tècniques de disposició i protecció de la fusta. Prevenció, tractament i acabats de la fusta. Procés constructiu. Realització de diversos sistemes estructurals a partir d’encaixos de fusta. Unions i assemblatges. Pòrtics com a elements modulars. Unions de nusos estructurals. Muntatge d’estructures amb fusta massissa (forjats i cobertes a escala reduïda), útils, eines i maquinària.

Dijous 4

8-8:30h. ARRIBADA.
8:30-9:30h BENVINGUDA. Presentacions, objectius i programa. Equip Orígens.
9:30h SORTIDA A BOSC. Dinàmica práctica. Recorregut orogràfic i botànic. Reconeixement d’espècies i comportament amb el seu entorn. Plagues, associacions, fusta apta, tipus de bosc, bosc privat i públic, selecció, afavoriment del bosc a través de l’arbre.
Gestió i aprofitament dels recursos forestals. Pràctica de silvicultura amb eines manuals: selecció d’arbre segons propòsit i necessitat, treballs preparatius i pràctica d’abatiment. Andreu Modeas ARBOREAL.
14-15h. Dinar.
15-18h. DINÀMICA PRÀCTICA: Desbrancat i despuntat. Desembosc amb cordes i politges. Demostració d’especejaments: trossejat, escairat i tall tant per llenya com estructura. Andreu Modeas ARBOREAL.
18-19h. DINÀMICA TEÒRICA: L’Ús de la fusta local en la Construcció. Recurs natural, opcions constructives i fusta estructural. Ferran Bergonyó ORÍGENS.

Divendres 5

9-13h. DINÀMICA PRÀCTICA: Reconeixement de les eines manuals i mecàniques, útils i maquinària per als treballs i modelatge de la fusta. Encaixos tradicionals en mobiliari: treball individual. Manu Gayete BIOFUSTERIA.
13-15h. Dinar.
15-18h. DINÀMICA PRÀCTICA: El Taller del fuster. Consideracions prèvies, organització i gestió dels treballs amb fusta. Esmolat, manteniment i cura de les eines. Encaixos tradicionals: la caixa, l’espiga i el pòrtic. Manu Gayete BIOFUSTERIA.
18-19h. DINÀMICA TEÒRICA: Fusteria ecològica. Recursos sostenibles adeqüats als nostres temps. Tipus i tractament de la fusta, coles i altres materials d’unió. Exemples d’obres realitzades. Manu Gayete BIOFUSTERIA.

Dissabte 6

9-13h. DINÀMICA PRÀCTICA: Encaixos tradicionals estructurals: treball per parelles en la construcció de pòrtics a escala 1:3. Unions i acoplaments.
13-15h. Dinar.
15-19h.DINÀMICA PRÀCTICA: Encaixos tradicionals estructurals: construcció d’encavellades a escala 1:3. Geometria de les estructures. Manu Gayete BIOFUSTERIA.

Diumenge 7

9-10h. DINÀMICA TEÒRICA: Els mestres fusters d’estructures: tradició, evolució i actualitat d’un ofici. Max Rutgers. MAX MADERA.
10-13h. DINÀMICA PRÀCTICA: Continuació de la pràctica d’encaixos: encavellades i muntatge de les estructures construides. Anàl·lisi de les estructures, estudi d’alternatives, debat i resolució de dubtes pendents. Max Rutgers. MAX MADERA.
13-14h. Dinar.
15-16h: CLOENDA DEL CURS. Digitalització d’apunts, recull fotogràfic, avaluacions del curs i entrega de Certificat d’aprofitament.

Formadors

Andreu Modeas, fuster, silvicultor, membre fundador d’Arboreal.
Manu Gayete, fuster i escultor, membre fundador de Biofusteria.
Ferran Bergonyó, aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.
Max Rutgers, fuster, maître Compagnon, membre fundandor de Max Madera.

Amb la col•laboració i participació de; FUSTES JORDI MALLARACH S.A., GREMI DE LA FUSTA I MOBLE i de l’Equip de talleristes i formadors d’ORÍGENS, Escola Taller de Bioconstrucció

Participants

De 10 a 15 persones.
Persones interessades en l’ofici de la fusta a escala pràctica i tècnica.
Tothom interessat a conèixer les tasques més importants de l’extracció, preparat i conformat de la fusta per a estructures.
Estudiants, fusters i professionals de la construcció.

Material proporcionat per l'alumne
Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Maceta i formó (recomanable).
Paper i llapis.
Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall i de conformat de la fusta per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  350€
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 280€

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 20 de desembre de 2020, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
* Els descomptes per Estudiant es dirigeixen exclusivament als alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i d’Estudis de Grau Universitari. Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar el pagament de la matrícula o document que evidenciï aquesta condició.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del tast de Bioconstrucció.
* Els descomptes no són acumulables.

* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* En el cas que per les restriccions que comporta la situació sanitària de pandèmia Covid-19, el curs no es pogués dur a terme en el calendari previst, es reintegraran els pagaments efectuats.
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, comportarà la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

 

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Amb la col·laboració:

Descarregues:

Inscriu-te al curs!