Curs d’Oficial de Paleta en Bioconstrucció. (6a Edició)

· Del 7 de març al 20 de juny de 2019 ·

La millor forma d’entrar en bioconstrucció!

Aquest curs, pretén donar a conèixer l’ofici de paleta orientada a la bioconstrucció. Tot ensenyant les eines, els materials i les tècniques més habituals per a esdevenir una construcció amb bons criteris constructius i amb el major respecte al medi que ens envolta.

Sobre el curs

“L’ofici de paleta o maçoneria és l’art de construir edificis o altres obres mitjançant peces de materials naturals o manufacturats, com les pedres o els maons, lligats generalment amb l’ajuda de morters de calç, d’argila, de guix, de ciment o algun altre lligant.”
Davant d’aquesta definició, i recolzant-nos en la tecnologia actual, podem arribar a fer servir tot tipus de materials, tècniques i sistemes constructius diferents, dins d’una obra de construcció.

En l’organigrama per a construir una edificació, la funció del paleta, esdevé principal e imprescindible, ja que sense aquesta figura pocs edificis es realitzarien amb èxit. Tradicionalment, aquest ofici ha esdevingut un dels pilars més importants en la construcció catalana. Aquest, ha creat càtedra al nostre territori i alhora, l’ofici s’ha anat adequant i consolidant fins als nostres temps.

Tota la informació

Objectius generals del curs

La formació és eminentment pràctica, per complir el principal objectiu, que és que l’alumne sigui capaç d’aplicar les diferents tècniques del ram de paleta en bioconstrucció i construcció tradicional.

Recordar coneixements bàsics de matemàtiques i geometria. Interpretació de plànols i replanteig a l’obra. Conèixer i identificar les eines, útils, maquinària i materials bàsics utilitzats en el ram de paleta. Conèixer els materials auxiliars: àrids, calç, guixos, aigua i ciments. Aprendre en l’elaboració, ús i tipus de morters i formigons. Saber en què consisteix un moviment de terres. Comprendre la importància de les fonamentacions en les edificacions i reconèixer els tipus més comuns. Reconèixer i aprendre a executar els diferents tipus de fàbriques de maó i obra vista. Saber aixecar i consolidar murs de contenció. Distingir els tipus de forjats i els seus usos més habituals. Conèixer altres oficis que intervenen en el muntatge d’un forjat. Aprendre la funció, elements i tipus de cobertes. Participar en l’execució dels pendents per a cobertes. Conèixer els materials tradicionals més apropiats per a la seva utilització de divisions interiors. Aprendre a executar divisions interiors amb materials tradicionals i prefabricats. Conèixer els diferents tipus d’acabats exteriors i la seva posada en obra. Saber els tipus d’acabats interiors i la seva aplicació. Aprendre l’ús, els elements i els materials que componen la xarxa de sanejament i de depuració d’aigües. Identificar les ajudes a altres industrials com: lampistes, electricistes i fusters, etc… i la manera d’execució. Introduir i assimilar els coneixements de prevenció de riscos. Distingir les mesures de seguretat individuals i col·lectives.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Pel que fa a la pernoctació, tot i que recomanem que els participants comparteixin el mateix espai i instal·lacions per a la manutenció i així facilitar la cohesió del grup, és aconsellable que aquells que requereixin certes comoditats, s’allotgin en qualsevol dels establiments disponibles al poble. Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles. També us podem informar, un cop féu la inscripció al curs, dels diferents convenis entre entitats locals i l’escola Orígens.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

Del 7 de març al 20 de juny de 2019.
Els horaris d’aquest curs seran els Dijous de 9.30 h a 14.00 h i de 15.30 h a 19.00 h. (200 h)

Programa

Mòdul 1: L’ofici de paleta. Introducció Agents que intervenen. Referents històrics. El procés constructiu i l’ofici. Referents matemàtics. Referents geomètrics. Interpretació de plànols. Replanteig d’obra. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics. Permacultura: Sistema holístic.
Mòdul 2: Eines, útils i maquinària. Antecedents. Classificació. Traçat, implantació, mesurament i control. Excavació i/o preparació del terreny. Preparació de barreges, transport i mesura de capacitat. Per a l’execució de l’obra. Altres utensilis. Utensilis de sustentació. Maquinària. Maquinària específica. Manteniment i conservació de les eines. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 3: Materials principals. Materials principals. Pedra. Terra. Estabilitzadors. Argila cuita. Fusta. Fibres naturals, palla, canya i bambú. Metalls. Vidre. Plàstics. Residus. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 4: Materials auxiliars o compostos. Materials auxiliars. Àrids, aigua i conglomerants. Argila. Guix. Calç. Ciments naturals, pòrtland, blanc, ràpid i mixt. Morters. Formigons. Coles i màstics. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 5: Moviments de terra i fonamentacions. Introducció. Preparació del terreny. Moviment de terres. Fonamentacions. Replanteig. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 6: Murs de contenció. Concepte. Tipus de murs. De pedra i de formigó armat. Posta en obra. Detalls constructius. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 7: Murs i elements estructurals. Conceptes. Tipus de murs i diferents aparells. Bigues i pilars Arcs, voltes i cúpules. Posada en obra. Replanteig, plomada i alineacions. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 8: Forjats. Concepte. Funcions d’un forjat. Tipus de forjats segons els materials. Tipus de forjats segons el seu disseny. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 9: Cobertes. Concepte. Tipus de cobertes segons la pendent. Funcions dels components de la coberta. Cobertes inclinades: elements i formes bàsiques, classificació segons l’estructura, materials de cobertura. Cobertes planes: tipus de cobertes segons l’acabat. Aïllaments tèrmics. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 10: Divisions interiors. Concepte. Tipus de divisions interiors. Divisions de maons i plaques. Divisions lleugeres. Divisions amb entramats. Falsos sostres. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 11: Revestiments interiors i exteriors. Concepte. Tipus de revestiments: materials i acabats. Morters, aplacats, enrajolats i pintures. Propietats i característiques dels diferents revestiments. Revestiments naturals; la calç i l’argila. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 12: Sanejament i depuració d’aigües. Concepte. Condicionants de la instal·lació. Tipus de sanejament segons cota d’escomesa. Tipus de sanejament segons tipus de recollida d’aigües. Sistemes de captació, emmagatzematge, depuració i aprofitament d’aigües. Elements de la xarxa de sanejament. Sistemes naturals de tractament d’aigües residuals. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 13: Calefacció i refrigeració. Concepte. Captació passiva, captació activa i estalvi energètic. Hivernacles, murs radiants i murs Trombe. Refrigeració natural i tubs canadencs. Energies renovables. Estufes de massa tèrmica. Eficiència i gestió energètica. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 14: Treballs complementaris. Ajuda els diferents industrials. Obertura de regates. Encastament de quadros i caixes d’instal·lacions. Col·locació de marcs i/o pre-marcs de finestres i/o portes. Col·locació d’ampits. Acabat de soleres. Replanteig i execució d’escales. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 15: Prevenció de riscos laborals. Conceptes generals. Llei de prevenció de riscos laborals. La tècnica de la seguretat. Riscos més comuns. Normes i mesures preventives. Mesures de seguretat. L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i els Plans de Seguretat i Salut a l’obra. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.

Visites d’obra. Visita guiada a obres o centres d’interès amb criteris sostenibles.
Pràctiques i Recerca: Proposta de pràctiques i recerca en empreses, entitats o particular segons disponibilitat dels participants a dur a terme fora de l’horari lectiu del curs.

Formadors

Rafael Medina, Oficial 1r de paleta, formador en construcció i membre fundador d’Extrem.
Joan Quer, Oficial 1r de paleta i constructor d’ofici.
Amb el suport metòdic d’en Ramon Guarda, Oficial primer de paleta i constructor de tècniques tradicionals.
Kate Curtis, Educadora social, escriptora, mestra de ioga i experta en permacultura. Membre fundadora de Soilsunsoul.net.
Marc Binefa, Arquitecte a Espai O-ken i membre actiu d’Orígens, escola taller de bioconstrucció
Toni Solanas, arquitecte i vice-president de BAM (Bioarquitectura Mediterrània)
Alba Pawlowsky, Arquitecta experta en construcció amb Terra i membre formadora de etcéterra, hortotal i pawlowskyarchitecture.com
Roger Solé, Constructor amb pedra seca, cistellaire i membre fundador de La Feixa Pedra Seca
Andreu Modeas, Fuster, silvicultor, membre fundador d’Arboreal i col·laborador de Projecte Boscos de Muntanya.
Marta Gàlvez, Experta en aïllants tèrmics i membre fundadora de Distribució Sostenible.
Martí Ferrer, arquitecte expert en construcció amb canya i bambú, col·laborador de Col·lectiu Volta i Orígens.
Samuel Koenig, Doctor en Biologia, membre fundador de 33COOP i expert en tractaments d’aigües.
Susanna Martínez, Distribuïdora i aplicadora de D-Cal. Comercialització de calç i de tots els seus complements.
Jordi Traiter, Gerent i distribuïdor d’Argiles Colades. Comercialització d’argiles i derivats per a la ceràmica i la construcció.
Albert Juan, Enginyer industrial expert en energies renovables i eficiència energètica i fundador de CO2EN
Raimon Riera, Aparellador, consultor i membre fundador d’Orígens, escola-taller de bioconstrucció
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador d’Orígens, escola-taller de bioconstrucció
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 12 a 14 persones.

Professionals i estudiants de la construcció, arquitectes, aparelladors, dissenyadors, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges i el seu entorn. Tot i el perfil dels alumnes, el nivell que aplicarem al curs serà l’exigit per a un manobre de la bioconstrucció.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Materal proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual), eines bàsiques del ram de paleta (gaveta, paleta, cubells…), mescladora, mola. Maons ceràmics i refractaris, argila, sorra, palla, aïllaments tèrmics, diversos morters, conductes i altres útils per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General: 870,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 696,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Reserva de Plaça

Per a fer la reserva de la plaça serà necessari fer una transferència abans del 7 de febrer de 2019 de com a mínim el 30% de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!